Preskočiť na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

 Dňa 28.10.2015 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva bol uznesením OcZ č. U-5.10/2015, schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slatvina na roky 2015 – 2020+.

Všetkým, ktorí iniciatívne prispeli k tvorbe tohoto dokumentu vyjadrujeme naše poďakovanie!

Vladislav Vrábeľ, starosta obce

Postup  a príprava PSHR obce Slatvina na roky

2014 – 2020+

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je základným plánovacím dokumentom na vymedzenou území  a nástrojom riadenia pre rozvoj územia.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „PHSR“):

 • zachytáva hlavné problémy a predpoklady rozvoja obce a formuluje možné riešenia, umožňuje komplexný tzv. integrovaný prístup a podporuje efektívne využívanie finančných a personálnych kapacít obce a celkového potenciálu územia,
 • je podkladom pre rozhodovanie orgánov obce v oblasti rozvoja,
 • zlaďuje predstavy jednotlivých subjektov o rozvoji územia, mobilizuje ich k účasti a spolupráci na rozvoji a je prevenciou konfliktov a sporov,
 • zaisťuje kontinuálny rozvoj územia v dlhodobom horizonte,
 • podporuje vytvorenie platformy spolupráce rôznorodých subjektov  v obci tak, aby bol využitý aj sociálny kapitál – potenciál ľudí a organizácií pôsobiacich v území,
 • zvyšuje šance získať finančné prostriedky z vonkajších zdrojov (verejné dotácie, prostriedky súkromných investorov a pod.),
 • je podkladom pre cielený a odôvodnený územný  priemet rôznych typov rozvojových aktivít v územnom pláne,
 • je marketingovým nástrojom, ktorý slúži k propagácií konkrétneho územia a zvyšuje jeho atraktivitu a konkurencieschopnosť,
 • je nástrojom koordinácie rozvoja v širšom území (reflexia rozvojových zámerov okolitých obcí, okolitých regiónov, zohľadnenie väzieb jednotlivých rozvojových aktivít/projektov.

PHSR sa vypracúva v zmysle zákona č. 309/2014 z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z.  o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Pre strategické plánovanie obce je rozhodujúce, že nejde len o vytvorenie PHSR ako dlhodobého koncepčného dokumentu, ale o plánovanie konkrétnych aktivít a projektov smerujúcich k dosiahnutiu pozitívnych zmien v danom konkrétnom území. Cieľom strategického plánovania je efektívne dosahovanie strategických cieľov a lepšie využívanie vnútorného potenciálu a príležitostí konkrétneho územia.

PHSR sa spracováva na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. 

Obsah PHSR

Úvod

Táto časť zahŕňa:

 • obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),
 • stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR,
 • stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia.

Časť 1: Analytická časť

Táto časť obsahuje:

 • kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie,
 • ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia  rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku),
 • analýzu silných a slabých stránok územia,
 • identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),
 • analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam),
 • ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia  rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej, príp. regionálnej úrovni k 31. 12. príslušného roku),
 • analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov z hľadiska príležitostí a ohrození),
 • analýzu väzieb územia,
 • SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),
 • analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,
 • identifikáciu východísk a možných riešení,
 • odhad budúceho možného vývoja.

Časť 2: Strategická časť 

Táto časť obsahuje:

 • víziu územia,
 • formuláciu a návrh stratégie,
 • výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).

Časť 3: Programová časť

Táto časť obsahuje:

 • konkrétne opatrenia a  projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
 • súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.

Časť 4: Realizačná časť

Táto časť obsahuje:

 • popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
 • popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,
 • stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
 • systém monitorovania a hodnotenia, 
 • akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) – vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

Časť 5: Finančná  časť

Táto časť obsahuje:

 • indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
 • model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC,
 • hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

Záver – Obsahuje informáciu o schválení  a  zverejnení PHSR.

Prílohy PHSR

 • Príloha č. 1 – Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PHSR
 • Príloha č. 2 – Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR (východiskové strategické a koncepčné dokumenty, súvisiaca legislatíva)
 • Príloha č. 3 – Zoznam skratiek použitých v PHSR
 • Príloha č. 4 – Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2)

Základné princípy tvorby PHSR:

 • je založený na kvalitných a overených dátach,
 • je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách – oblastiach,
 • je vytvorený partnerstvom hlavných  aktérov územia, 
 • je v súlade s udržateľným využívaním  hodnôt a zdrojov  konkrétneho územia,
 • je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.

     Dôležitým krokom je  ujasniť si spôsob tvorby PHSR a to:

 • vlastnými silami,
 • externou formou alebo
 • kombináciou obidvoch možností.

Pre vypracovanie PHSR obce Slatvina sa navrhuje vypracovanie vlastnými silami za spolupráce s externou odbornou (metodickou) podporou. Túto metodickú podporu by mala zabezpečovať Spišská regionálna a rozvojová agentúra Spišská Nová Ves, ktoré má skúsených odborníkov , ktorí sa dlhodobo venujú tejto problematike. Táto forma vypracovanie PHSR umožní, aby si obec a jeho obyvatelia (ako miestna komunita) sami vypracovali svoje PHSR. Ale zároveň aby sa dodržala správnosť postupu vypracovanie PHSR, je potrebné jednotlivé kroky konzultovať s odborníkmi v danej oblasti, čo bude v našom prípade zabezpečené externou metodickou podporu.

Pre vypracovanie PHSR obce sa vyžaduje zostavenie riadiaceho tímu  zodpovedného za koordináciu procesu prípravy a následne realizácie PHSR a zostavenie pracovných skupín.  Zodpovedný za zostavenie prac. skupín je štatutár organizácie.

Slatvina, 2.5.2015

Spracoval: Vladislav Vrábeľ, starosta obce

Príloha:

zákon o podpore regionálneho rozvoja zákon číslo 539/2008.doc