Preskočiť na obsah

Služby OcÚ

Služby občanom poskytované obecným úradom

Viazanie dokumentov

 • do hrebeňovej (špirálovej) väzby, možnosť rozobratia väzby, vyňatia neaktuálnych stránok z dokumentu a opakovaného zviazania.

Farby hrebeňa (špirály) : čierna alebo biela.
Profil hrebeňa : oválny.
Kapacita listov : do 120.
Možnosť doplnenia väzby o hornú priehľadnú fóliu v rôznych farbách a spodný ochranný kartón v rôznych farbách a štruktúrach – za doplatok podľa aktuálneho cenníka.

Cena: jedno zviazanie 3,-Eur, platí sa hotovosťou do pokladne OcÚ
V cene nie je zahrnutá tlač obsahu!

Kopírovanie dokumentov

 • kopírovanie dokumentov formátu A4, A3, čierno – bielo alebo farebne.

Cena

 • čierno – biele kopírovanie formát A4 (text nie fotografie) – 0,10 Eur,
 • čierno – biele kopírovanie formát A3 (text nie fotografie) – 0,20 Eur,
 • farebné kopírovanie formát A4 (text nie fotografie) – 0,30 Eur,
 • farebné kopírovanie formát A3 (text nie fotografie) – 0,60 Eur,

Osvedčovanie podpisov, listín

 • vykonáva odbor služieb občanom na pracovisku obecného úradu v pracovných dňoch, počas úradných hodín,
 • bližšie informácie pozri v sekcii OBEC/OVEROVANIE…

Pohrebné služby 

Postup pri vybavovaní pohrebu svojich blízkych

1. Zavolať lekára, aby urobil obhliadku mŕtveho a vyhotovil lekársku správu o príčine smrti.

2. Po obhliadke zavolať pohrebnú službu.

3. Na základe písomnosti od lekára vám na matrike Mestského úradu v Spišských Vlachoch (alebo podľa miestne príslušného matričného úradu v ktorého obvode bolo úmrtie) vystavia úmrtný list. Nesmiete zabudnúť doniesť občiansky preukaz, kartičku poistenca, rodný a sobášny list.

V prípade, že zosnulý zomrel v nemocnici, musíte zájsť so všetkými spomínanými dokladmi na matriku príslušného mestského úradu.

4. Na Obecnom úrade v Slatvine poverený zamestnanec Obce – oddelenia všeobecnej správy (po dohode s pozostalými) určí miesto hrobu.

Počas nestránkových hodín obecného úradu je potrebné kontaktovať starostu obce, resp. jeho zástupcu.

5. Na obecnom úrade je potrebné dohodnúť si alebo oznámiť dátum a čas pohrebu. Vzhľadom na to, že obec nemá pohrebnú službu, zabezpečuje výkopové práce súvisiace s pochovávaním a exhumáciou prostredníctvom pohrebnej služby Ekover s.r.o. SNP 34, Spišské Vlachy.

6. Obec nedisponuje pohrebným vozidlom.

Pre evidenciu zosnulých, ktorí budú pochovaní v obci Slatvina potrebujete na OcÚ predložiť:

 • list o prehliadke mŕtveho – kópia
 • úmrtný list – kópia.

Poplatok za občiansky pohreb – 20,00 €.

Prenájom hrobového miesta

1. Obec Slatvina ako prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov.

2. Obec uzatvára nájomnú zmluvu hrobového miesta s nájomcom hrobového miesta na dobu neurčitú. Zmluva nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.

3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy osoba blízka, ktorá sa prihlásila ako prvá, do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. 

4. Obec upozorní nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

5. V prípade, že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta bude nájomná zmluva na hrobové miesto zrušená.

Poplatky:

Za povolenie na pochovanie zosnulého, ktorý nemal v obci trvalý pobyt:

 • oprávnená osoba platí poplatok najviac vo výške 33,20 €

Prenájom hrobového miestna na 10 rokov 

a) jedno hrob zemný – 2,66  €,

b) dvoj hrob zemný – 5,31 €,

c) dojhrob nad sebou – 2,66 €

d) za urnový hrob – 1,33 €

Vybavuje: zamest. OcÚ, kontakt tel.: 053/4495 186  

Krátkodobý prenájom sály KD, kuchyne na KAR

Kontaktujte telefonicky alebo osobne zástupcu starostu obce p. Patrika Mikulu, príp. požiadajte o ďalšie informácie adm. pracovníčku OcÚ.

Infromácie o poplatkoch za prenájom podá zástupca starostu obce alebo adm. pracovníčka.

Krátkodobé prenájmy majetku obce

Krátkodobý prenájom sály KD, kuchyne 

Prenájom priestorov je poskytovaný v zmysle schválených poplatkov za prenájom (uznesenie OcZ obce Slatvina č. U-2.4., zo dňa 7.3.2003. Prenájom je poskytovaný formou nájomnej zmluvy, v ktorej sú bližšie uvedené podmienky prenájmu.

Výšky poplatkov sú v sekcii VZN/SMERNICE.

Kontaktujte telefonicky alebo osobne zástupcu starostu obce, príp. požiadajte o ďalšie informácie adm. pracovníčku OcÚ.

Infromácie o poplatkoch za prenájom podá zástupca starostu obce alebo adm. pracovníčka.