Preskočiť na obsah

Hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor

História oragnizovanej požiarnej ochrany siaha do 18. storočia, kedy bol na území obce ustanovený požiarny dozorca ktorý bránil pastierom, resp. iným hospodárom zakladať ohne na poliach, v lesoch, dozeral na prácu roľníkov. Koncom 19. storočia lesný erár v spolupráci s richtárom obce zakúpil ručnú dvojkolesovú striekačku, tkzv. „šikačku“. V roku 1924 bol na podnet miestneho učiteľa Jána Petrofčíka založený Dobrovoľných hasičský zbor. Požiarnictvo po dlhú dobu fungovalo ako jediná spoločenská ustanovizeň na území našej obce, keďže vzhľadom na nízky počet obyvateľov sa dlhodobo nedarilo založiť organizácie zamerané na šport. Počas najaktívnejšej činnosti cca v rokoch 1982 – 1989 mala organizácia až 120 členov, zo toho 35 žien. Dobrovoľný požiarny zbor vtedy užíval priestory bývalej materskej školy, až do roku 1991 kedy budova v reštitúcii prešla do vlastníctva urbárskeho spoločenstva. Organizovaný zbor fungoval až do roku 2004 kedy bol uznesením OcZ obce Slatvina zrušený z dôvodu nečinnosti a nedostatku členov. V roku 2014 bol opätovne založený a v súčasnosti s aformujú jeho štruktúry. 

Medzi občanmi sa často stretávame s nevedomosťou čo je vlastne dobrovoľný hasičský zbor, príp.  načo je určený. Preto vám činnosť dobrovoľného hasičského zboru chceme priblížiť v skratke prostredníctvom nasledujúcich riadkov.

Čo je to Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ)?

Dobrovoľný hasičský zbor je základným článkom organizácie s názvom Dobrovoľná požiarná ochrana Slovenskej republiky, ktorá je občianským združením. Všetci členovia zboru vykonávajú povinnosti spojené s jeho chodom bez nároku na honorár vo svojom voľnom čase.  

Obce a mestá majú povinnosť mať založený hasičský zbor pri počte nad 500 obyvateľov v zmysle zákona č. 314/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,  § 15 ods. 1 písmeno /b. Znenie zákona taktiež ukladá obci  povinnosť materiálne zabezpečiť akcieschopnosť zboru. DHZ vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach a iných mimoriadných  udalostiach, podľa vybavenia a schopnosti jednotky.

Ako privolám pomoc obecných hasičov ?.

Pomoc DHZ je možné privolať prostredníctvom ohlasovne požiarov na OcÚ Slatvina. Zamestnanec požiada o zadanie údajov: meno a priezvisko, adresu, druh mimoriadnej udalosti, ( požiar,povodeň atď.), taktiež môže žiadať o poskytnutie  telefónne číslo pre spätne overenie nahlásenej udalosti.  Následne vykoná úkony na vyhlásenie poplachu pre hasičský zbor.

kontakt:

Miroslav Čurilla, veliteľ DHZ

e-mail: dhzslatvina@gmail.com


Aké ďalšie činnosti vykonáva Dobrovolný hasičský zbor?

Dobrovolný hasičský zbor ďalej zúčastnuje sa na hasičských súťaziach, vychováva mladých hasičov – PLAMEŇ, vykonáva protipožiarné preventívne kontroly na území obce, zúčastnuje sa na spoločenskom živote v obci, reprezentuje obec na akciách.

Ako sa stať členom Dobrovoľného hasičského zboru v Slatvine?

Jednoducho. Stačí preukázať ochotu pracovať bez nároku na honorár a kontaktovať niektorého z členov dobrovoľného hasičského zboru, starostu obce, zástupcu starostu obce,  prípadne dohodnúť si stretnutie na e-mailom na adrese: dhzslatvina@gmail.com.

Foto: povodeň v roku 1998, poskytla p. Margita Mikulová

Z histórie dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci

       Už pred vznikom dobrovoľného požiarného zboru v našej obci, miestna inteligencia – učitelia, farári – upozorňovala občanov na význam založenia organizovaného požiarného zboru. Takto na podnet miestneho učiteľa Jána Petrovička bol dňa 26.10.1924 založený v našej obci Dobrovoľný požiarný zbor (DPO).

Prvý požiarný zbor pozostával z týchto členov:

Jozef Suľovský – veliteľ, Valent Handlovič – zástupca, Štefan Vrábeľ – trubač, Michal Vaľko – člen, Ján Čurilla – člen, Pavol Čurilla – člen, Ondrej Hadry – člen, Ján Solčani – člen, Valent Čurilla – člen, Štefan Handlovič – člen, Ondrej Handlovič – člen, Štefan Mikula – člen

Na tejto fotografii je Hasičský zbor z roku 1927, ktorý pozostával z týchto členov:

Spodný rad zľava:  Ján Vrábeľ, Jozef Suľovský, Ondrej Handlovič, Ján Solčáni, Valent Solčani

Horný rad zľava: Štefan Rodzik, Pavol Čurilla, František Kovalčík, Ján Martof, Štefan Handlovič, Štefan Mikula, Ján Gredecký

Požiarný zbor, resp. jeho mužská a ženská časť, dosahoval pomerne slušné výsledky na poriadaných pretekoch, avšak po Nežnej revolúcii prestával fungovať a u jednotlivých členovsa už strácal záujem reprezentovať obec na tomto poli. Rovnako nebolo možné naplniť členskú základňu o ďalších členov z mladšej generácie a tak s problémami sa DPO udržuje dodnes.

Dobová fotografia nasnímaná pravdepodobne pri budove KD v Spišských Vlachoch.