Preskočiť na obsah

Správa cintorína 

Miestny cintorin sa nachádza v blízkosti kostola. V minulosti mal murované oplotenie. Prvýkrát bol  zväčšený v roku 1789  a k rozšíreniu došlo aj po roku 1970.                                                                     

Na cintoríne je taktiež situovaný Dom poslednej rozlúčky, ktorý je v správe Obce Slatvina. Avšak pohrebné služby už Obec nezabezpečuje, tie sú zabezpečované komerčnými spoločnosťami.

Stavebné úpravy na pohrebisku

1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravu už existujúcej stavby (hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo oporný múr) je potrebné ohlásenie na obecnom úrade v Slatvine.

2. Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu na pohrebisku môže nájomca uskutočniť iba na základe písomného súhlasu Obce.

3. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.

4. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je prípustné odpratávať, alebo odstraňovať vybudované stavby.

Poplatky a sankcie: Vstup firiem na miestny cintorín za účelom výstavby – 0 €/ deň,

V prípade neohlásenia vstupu firmy na pozemok obecného cintorína za účelom vykonania prác udelí obec pokutu, nájomca hrobu uhradí pokutu – 0 €,

Vybavuje: Jozef Gonda, kontakt: tel.: +421 948 457 805