Preskočiť na obsah

Projekty v realizácií

Príprava na realizáciu

 • 2018 – rekonštrukcia časti trasy – zmena trasy TKR rozvodu na ulici Jarok, Hrabič, Kamenec,
 • rok 2018- pokračovanie projektu pozemkových úprav výstavba vodohospodárskej stavby V1 a výstavba pozemnej komunikácie v časti Pánske, výstavba pozemnej komunikácie v tejto oblasti, HPC 2 cesta Do potoka, cesta Popod lány,
 • rok 2015 – 2018 – NASES, územné konanie už schváleného projektu OPIS – internetizácia obce optickými káblami, optické káble až do budovy OcÚ, samotná realizácia v roku 2016,
 • rok 2018 – realizácia prípojok na jestvujúcu kanalizáciu pre jednotlivé RD,
 • rok 2018 – vodovod v časti Hrabič vodoprávne konanie, rekonštrukcia vodovodu ulica – Kandrik – Kozlík, súčasne s výstavbou Kanalizácia Slatvina 2. etapa,
 • príprava PD a následne realizácia prípravy protipovodňovej ochrany  – rekonštrukcia retenčných nádrží Rybníky v miestnej časti „Kolovrat“, 
 • rok 2016, 2017, 2018 – sanácia nelegálnej skládky odpadu v katastri obce – Environmentálny fond,
 • rok 2018 – realizácia projektu Kanalizácia Slatvina – 2. etapa výstavby,
 • 2018 – rekonštrukcia parku pri prameni minerálnej vody,
 • rok 2017 – 2018 – zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kompletné zateplenie strechy, stien, budovy OcÚ, Kultúrneho domu a Materskej školy,
 • 1. polrok 2018 – plynofikácia Obecnej knižnice, Športovho klubu bowlingu, výstavba kotolne v priestoroch knižnice,
 • 1. polrok 2018 – realizácia projektu Bowlingovej dráhy a Bowling klubu  v priestoroch obecného úradu,
 • máj – august 2018 – 2. etapa – realizácia projektu v oblasti prevencie kriminality.“Kamerový systém v obci Slatvina“,
 • 1. polrok 2021 – rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice