Preskočiť na obsah

Stavebný úrad

Číslo bankového účtu vo formáte IBAN: SK03 5600 0000 0034 0539 3002

Úradné hodiny stavebného OcÚ:

 • v súrnych prípadoch volať starostu obce a dohodneme termín stretnutia aj mimo stránkového čas
Pondeloknestránkový časnestránkový čas
Utoroknestránkový časnestránkový čas
Stredanestránkový časnestránkový čas
Štvrtoknestránkový časnestránkový čas
Piatokkaždý nepárny týždeň11.00 – 13.00

Stavebný obecný úrad zabezpečuje výkon štátnej správy a samosprávy pre obec Slatvina na úseku:

 • územného plánovania a stavebného poriadku,
 • dodatočné povoľovania stavieb,
 • kolaudačné konania na stavby,
 • pozemných komunikácií a dopravy pre mesto Krompachy
 • vyvlastňovania,
 • ochrany prírody a krajiny,
 • ochrany ovzdušia – malé zdroje znečisťovania
 • vodného hospodárstva – používanie povrchových vôd, zásobovanie pitnou vodou, povoľovanie odberu povrchových a podzemných vôd.  

dáva súhlas:

 • na výrub, umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami,
 • k umiestneniu a prevádzke malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.  

vypracúva:

 • rozhodnutia v zmysle stavebného zákona a príslušných právnych predpisov v územnom, stavebnom, kolaudačnom a vyvlastňovacom konaní,rozhodnutia o nariadení údržby alebo o povolení odstraňovania stavieb, terénnych úprav a zariadení, nariaďovanie náprav na stavbe a na obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby,
 • podklady pre rozhodovanie o poskytnutí štátneho stavebného príspevku,
 • rozhodnutia z oblasti cestného zákona,
 • rozhodnutia na výrub stromov,
 • rozhodnutia v zmysle platného vodného zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,
 • rozhodnutia z oblasti ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania,
 • štatistické výkazy z oblasti pôsobnosti spoločného obecného úradu.       

vykonáva:

 • vyvlastňovacie konanie a rozhodovanie o zrušení vyvlastnenia,
 • nariaďovanie skúšky stavby – odobratie a preskúšanie vzoriek, na posúdene technicky náročných alebo neobvyklých stavieb,
 • pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie,v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín,
 • prešetrovanie sťažností občanov a právnických osôb v oblasti pôsobnosti spoločného obecného úradu,
 • rozhodovanie autoremedúrou o odvolaniach alebo o proteste prokurátora proti vydaným vlastným rozhodnutia.                

spolupracuje:

 • inými orgánmi štátnej a verejnej správy,
 • s architektom mesta pri územných, stavebných a kolaudačných konaniach v súlade so smerným územným plánom mesta a ďalších obcí v rámci spoločného obecného úradu,
 • s orgánmi polície pri zabezpečovaní dopravného značenia miestnych komunikácií a ciest v meste, vrátane ich dočasného uzavretia pri spoločenských, športových a iných mestských podujatiach.