Preskočiť na obsah

Projekt- Pozemkové úpravy

Projekt pozemkových úprav SLATVINA – Spoločné zariadenia a opatrenia

Plánujeme zrealizovať

V zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie plánujeme zrealizovať nasledovné Spoločné zariadenia a opatrenia.

Hlavná cesta HPC-2

     Cesta prepája zastavané územie obce Slatvina so susedným k.ú. Vojkovce a zároveň zabezpečuje prístup na okolité poľnohospodárske pozemky. Ide o nespevnenú, miestami čiastočne spevnenú  poľnú cestu s prevažne zemným povrchom. Pri k.ú. Vojkovce križuje bezmenný prítok Slatvinského potoka nespevneným brodom.

     Cesta sa navrhla riešiť v dĺžke 1.081km ako hlavná cesta jednopruhová P4.0/30 (3m jazdný pás, 2 x 0.25m krajnice) s asfaltovým povrchom pre záťaž 7,5t. Sprievodné odvodnenie bude zabezpečené trativodmi a na križovaní s bezmenným prítokom Slatvinského potoka je navrhnutý priepust. Okrem toho sú pre zabezpečenie vyhýbania a otáčania vozidiel navrhnuté štyri výhybne.

Vedľajšia cesta VC-5

     Ide o nespevnenú poľnú cestu, ktorá sa odpája v zastavanom území obce a zabezpečuje prístup na trvalé trávne porasty východne od obce. Povrch je trávnatý, koľajový, miestami je priebeh cesty premenlivý. Križuje bezmenný prítok Slatvinského potoka nespevneným brodom.

     Cesta sa rieši v dĺžke 0.323km a to ako vedľajšia cesta jednopruhová P4.0/30 (3m jazdný pás, 2 x 0.25m krajnice) s asfaltovým povrchom pre záťaž 7,5t. Sprievodné odvodnenie bude zabezpečené priekopou a na križovaní s bezmenným prítokom Slatvinského potoka je navrhnutý priepust. Okrem toho je na ceste navrhnutá výhybňa pre zabezpečenie predbiehania a otáčania vozidiel

Prístupová cesta PPC

     Cesta popri severnom okraji zastavaného územia obce sa odpája z existujúcej asfaltovej cesty a  v súčasnosti je čiastočne spevnená kamením. Zabezpečuje prístup k domom ako aj k poľnohospodárskym pozemkom v okolí.

     V návrhu sa cesta rieši v dĺžke 0.115km ako jednopruhová cesta P4.0/30 (3m jazdný pás, 2 x 0.25m krajnice) s asfaltovým povrchom pre záťaž 7,5t. Sprievodné odvodnenie bude zabezpečené priekopou medzi hranicou zastavaného územia obce a navrhnutou cestou, ktorá bude zaústená do Slatvinského potoka. Ponad priekopu sú riešené prejazdy do domov. Po okraji priekopy je v časti od potoka navrhnutá sprievodná zeleň.

Bližšie informávie po zverejnení výzvy podáva starosta obce, resp. ním poverený zamestnanec.