Preskočiť na obsah

Matrika

Obec Slatvina patrí pod Matričný úrad  Spišské Vlachy

Adresa:

Matričný úrad Spišské Vlachy
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy

Kontakty:  

Otváracie hodiny:

Pondelok7:30-11:3013:00-15:30
Utorok7:30-11:3013:00-15:30
Streda7:30-11:3013:00-17:30
Štvrtok7:30-11:3013:00-15:30
PiatokNestránkový deň

1. Vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej agendy pre územný obvod Matričného úradu Spišské Vlachy.

Územný obvod Matričného úradu Spišské Vlachy tvoria:

 • mesto Spišské Vlachy
 • obec Bystrany
 • obec Olcnava
 • obec Oľšavka
 • obec Slatvina
 • obec Vojkovce
 • obec Žehra


V zmysle zák.č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 302/1994, ktorou sa vykonávajú niekoré ustanovenia NR SR o matrikách a v zmysle ďalších súvisiacich predpisov, zabezpečuje hlavne:

 • vedie knihy narodení pre každú obec
 • vedie knihu manželstiev pre matričný obvod
 • vedie knihy úmrtí pre každú obec
 • vedie indexy zápisov do matričných kníh
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík, týkajúce sa zmien alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných štátnymi orgánmi a súdmi
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v SR i v cudzine
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov, predložených snúbencami
 • vykonáva obrady uzavretia manželstva pred matričným úradom
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na inom vhodnom mieste
 • vydáva potvrdenie o prijatí skoršieho priezviska na základe prijatia oznámenia manžela po rozvode manželstva
 • podáva žiadosť o povolenie zápisu matričných udalostí vydaných cudzími štátnymi orgánmi
 • pripravuje na odovzdanie zbierky listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok
 • vykonáva matričnú agendu v centrálnom registri obyvateľov SR
 • spolupracuje so Zborom pre občianske záležitosti.


2. Vykonáva osvedčovanie podpisov a listín a overuje správnosť údajov v žiadostiach o výpis a odpis z registra trestov.

3. Vykonáva agendu pobytu obyvateľov mesta:

 • vykonáva zmeny v evidencii pobytu obyčanov
 • pripravuje a vydáva doklady na vyhotovenie občianskeho preukazu a jeho zmeny
 • vyhotovuje potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov
 • vyhotovuje správy o občanoch pre orgány činné v trestnom, súdnom a inom konaní
 • vykonáva agendu hlásenia pobytu občanov v centrálnom registri obyvateľov SR.