Preskočiť na obsah

História obce

Z dejín obce Slatvina

1246

Obec Slatvina patrí k najstarším spišským obciam ako aj k najstarším obciam na Slovensku vôbec. V stredoveku sa spomína prvýkrát pod názvom ZEK, v listine uhorského kráľa Belu IV. zo dňa 8. Júla 1246. Keď maďarskí hraničiari v 12.storočí prevzali tento kraj v Slatvine mali ústredie: szek, stolicu, preto sa tunajší šľachtici menovali ´´ de Szék ´´.

14. – 15. storočie

V 14. – 15. storočí sa v početných listinách vyskytuje najviac v tvare ZEEK, SCEEK, ZYK, SZÉK, čo viedlo niektorých historikov, najmä maďarských, k presvedčeniu, že obec bola kedysi centrom /stolicou/ spišských kopijníkov, údajne maďarských strážcov hraníc. Hoci pôvod kopijníkov nie je doposiaľ presnejšie objasnený, niektoré indície svedčia o tom, že ide skôr o slovanské obyvateľstvo, ktorého pôvod je treba hľadať pravdepodobne na Gemeri.

1525

Neskoršie sa v písomnostiach objavuje aj slovanský tvar názvu obce SZLATWIN / r. 1525/, ZLATHWINA /r.1545/ a od roku 1773 aj SLATVINA. Zemepánom obce bol do roku 1525 rod Žehrianských /Zsigray/ z neďalekej Žehry. po vymretí rodu obec pripadla Zápoľskovcom – vtedajším majiteľom Spišského hradu.

1531

V rokoch 1531 – 1636 ho vlastnili Turzovci s krátkou prestávkou medzi rokmi 1545 – 1553, kedy sa hradu a majetkou násilne zmocnil Ondrej Bátory.

1638

Od roku 1638 vlastnili Spišský hrad Čákyovci, ktorí ostali zemepánmi Slatvinej až do roku 1848, t.j. do zrušenia poddanstva.

1700

O starobylosti obce svedčí až doposiaľ zachovaný románsko-gotický kostol z 13. storočia, ktorý bol zasvätený pôvodne Panne Márii. v 16. alebo 17. storočí sa patrocínium špecifikovalo užšie na Nanebovzatie Panny Márie. Toto patrocínium je dokázateľné od roku 1700 a pretrváva až do súčastnosti.

História a súčasnosť

Míľniky obce: spracovávame!

 • rok 1246 – prvá písomná zmienka o obci Slatvina,
 • 24. január 1945 – oslobodenie obce Sovietskou armádou,
 • rok 1953 – elektrifikácia obce,
 • rok 1967 – začiatok výstavby vodovodu, funguje dodnes,
 • rok 1972 – bolo sprevádzkované verejné osvetlenie obce,
 • rok 1981 – kolaudácia Kultúrneho domu v obci,
 • rok 1985 – postavený televízny káblový rozvod, keďže obec leží v severo – južnom údolí a boli problémy s televíznym signálom z Kráľovej Hole,
 • rok 1994 – plynofikácia,
 • rok 1998 – ukončenie ROEP,
 • rok 2000 – oprava min. prameňa – obklady a schody, 
 • rok 2001 – sa započalo s výstavbou Domu poslednej rozlúčky na miestnom cintoríne,
 • rok 2002 – spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu Čističky odpadových vôd Slatvine,
 • rok 2002 – vytvorenie a zverejnenie prvej internetovej stránky o obci,
 • rok 2002 – vydané územné rozhodnutie pre čističku odpadových vôd (ČOV),
 • rok 2003 – začiatok projektu sceľovania pozemkov v katastri obce,
 • rok 2004 – televízny káblový rozvod bol doplnený o digitálny satelitný prijímač a program TV JOJ,
 • rok 2005 – oprava miestnych cestných komunikácií pokladkou asfaltového koberca, v dĺžke 3 km (rázcestie Krompachy – Spišské Vlachy až Slatvina parkovisko),
 • rok 2006 – inštalácia chladiaceho katafalku, zakúpenie nábytku, ukončovacie práce na interiéri a exteriéri Domu poslednej rozlúčky, kolaudácia a uvedenie do prevádzky,
 • rok 2006 – rekonštrukcia vybraných úsekov a výstavba nových úsekov obecných ciest pokladkou asfaltového koberca,
 • rok 2006 – FSR projekt s názvom „S počítačom vstupujeme na trh práce“, započalo sa s prestavbou volebnej miestnosti na počítačovú učebňu – sieť pozostávajúca z 8 ks počítačov s prístupom na vysokorýchlostný Internet. Spustenie učebne do prevádzky –  november 2006.
 • rok 2006 – september, po štyroch rokoch práce bola zadaná do tlače monografia „Slatvina na pozadí dejín“, autora Ing. Ondreja Fábryho. Publikácia je spolufinancovaná z fondu predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu. Za príspevok aj touto formou ďakujeme.
 • rok 2006 – komasácia začiatok invest. výstavby, projekty,
 • rok 2007 – vydláždenie chodníkov na cintoríne,
 • rok 2008 – projekt Zelená oáza, autobusové čakárne,
 • rok 2009 – turistické značenie Združenie obcí mikroregión Sľubica, cyklotrasy turist. okruh – modrá značka, kolaudácia Čističky odpadových vôd a slávnostné otvorenie,
 • rok 2010 – jún – kolaudácia hlavných poľných ciest HPC1 a HPC3 a uvedenie do prevádzky, bezbariérový chodník pri OcÚ, november – Slovník spišského nárečia zo Slatviny, autor Ing. Ondrej Fábry,
 • rok 2011 – jún – ukončenie analógového príjmu TV signálu, prechod na digitálnu TV,
 • rok 2012 – výstavba ľadového ihriska,
 • 11. jún 2013, 12.41 hod. – z dôvodu nezadržateľného pokroku vo vývoji ľudstva, Telekom, a.s. demontoval jediný telefónny automat v obci, národu zostali „len“ mobilné telefóny,
 • október 2014 – začiatok výstavby Kanalizácie Slatvina, 1. etapa,