Preskočiť na obsah

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK)

Upravené
20. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júna 2020

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
II.1 Názov
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK)
II.2 Charakter
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (ďalej aj „PUM KSK“) je strategický
dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby
Košického samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2025, 2030, 2040
a 2050. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné
strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority
rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie.
II.3 Hlavné ciele
Cieľom spracovania Plánu udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja je aktualizácia
výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb Košického samosprávneho kraja s
ich priemetom do reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných
prostriedkov kraja, vrátane fondov EÚ. Úlohou strategického dokumentu je zadefinovanie
podmieňujúcej regulácie prípadného ďalšieho územného rozvoja Košického samosprávneho
kraja z hľadiska dopravnej vybavenosti a obslužnosti. PUM Košického samosprávneho kraja
rešpektuje princípy plánovania udržateľnej mobility („Metodické pokyny k tvorbe plánov
udržateľnej mobility“, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, 2015) a strategické dokumenty na krajskej, národnej a nadnárodnej úrovni
(predovšetkým Európskej únie – EÚ).
Nedeliteľnou súčasťou PUM KSK je územný priemet a definovanie územných požiadaviek na
líniové dopravné stavby a dopravné plochy vyplývajúce z návrhu. Cieľom PUM KSK je
systematizovať problematiku dopravy vo vzťahu k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k
aktuálnym celoštátnym, regionálnym a medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a
najnovším trendom v danej oblasti s prihliadnutím na potreby a potenciál Košického
samosprávneho kraja. Dokument sa zameriava na organizačnú a inštitucionálnu úroveň,
prevádzku a infraštruktúru, má konkrétne zameranie na podporu verejnej osobnej a nemotorovej
dopravy a na účinné využitie nových technológií inteligentných dopravných systémov s cieľom
zabezpečiť environmentálne a finančne prijateľnú dopravu rešpektujúc základné princípy
udržateľnej mobility. Prepojili sa aj iné, paralelne prebiehajúce činnosti v oblasti, ako sú
výsledky celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015, Regionálna integrovaná územná stratégia
Košického samosprávneho kraja na roky 2014-2020 a podobne.
Hlavným prínosom návrhovej časti je predovšetkým odporúčanie ďalšieho smerovania
Košického samosprávneho kraja v oblasti dopravy, dopravných procesov a dopravnej
infraštruktúry. Významným prínosom pre ďalší rozvoj Košického samosprávneho kraja je tiež
to, že tento dokument navrhuje a zoraďuje poradie dôležitosti infraštruktúrnych opatrení na
cestnej sieti II. a III. triedy podľa merateľných faktorov a z tohto dôvodu dáva do ruky nástroj
pre jednoduchšie, opodstatnené a efektívne presadzovanie realizácie navrhovaných projektov
vedúcich k zlepšeniu dopravnej situácie Košického samosprávneho kraja.
II.4 Stručný opis obsahu strategického dokumentu
I. Analytická časť
Analytická časť bola zameraná na zber údajov, prieskumy, dopravné modelovanie a analýzy:
• Vymedzenie záujmového a riešeného územia
• Zber demografických dát a ich vyhodnotenie
Strana 3 rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2020/004925 zo dňa 08.06.2020
• Zber dát týkajúcich sa dopravy (organizácia, prevádzka, infraštruktúra)
• Prieskum dopravy cez hranice kraja
• Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy (VOD)
• Dopravný prieskum dopravy ASD (automatické dopravné sčítanie) a smerový dopravný
prieskum
• Dopravné modelovanie
• Analýza súčasného stavu a trendu vývoja
• Varianty budúceho vývoja
• SWOT analýza, ktorá definuje silné a slabé stránky súčasného stavu dopravy
V analytickej časti boli identifikované tieto hlavné problémy v doprave na území Košického
kraja:
• Zlý stavebný stav železníc, ich nedodatočná údržba a modernizácia, z toho vyplývajúca drahá
prevádzka zastaraných železníc, zlá kvalita železničných zastávok a staníc
• Veľmi nízky rozsah prevádzky železníc
• Negatívny vplyv vlakov zadarmo na diaľkovú autobusovú dopravu
• Neprehľadný systém verejnej dopravy, nedostatočné poskytovanie informácií, nízka kvalita
autobusových staníc a ich informačného systému
• Neexistencia integrovaného dopravného systému v praxi
• Pomalé a zastarené odbavovanie
• Pokračujúci pokles využívania prímestskej autobusovej dopravy
• Nedostatok zdrojov na kompenzácie pri zvyšovaní strát
• Vlastnícka štruktúra autobusových terminálov a neexistencia legislatívy pre TIOP
• Cesty vedené cez obce, aj v hlavných smeroch chýbajú cesty I. triedy
• Nedostatok financií na opravy a rozvoj krajských ciest a jeho nevhodné riešenie pôžičkami na
údržbu
• Nevyhovujúci a havarijný stavebný stav krajských ciest najmä v horských oblastiach
• Chýbajúce hraničné priechody na Ukrajinu
• Zlá dostupnosť horských oblastí v zimnom období
• Vyčerpaná kapacita siete v okolí Košíc
• Nespojité vedenie trás s nevyriešenými vstupmi do miest
• Nesystémové financovanie cyklistickej dopravy