Preskočiť na obsah

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Zverejnené 11.1.2023.

Pozvánka

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 zákona číslo 369/1990 o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slatvina, ktoré sa uskutoční dňa 16. januára (pondelok) 2023 o 17:00 hod.

            v  zasadačke Obecného úradu.

PROGRAM

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Schválenie programu
  5. Kontrola plnenia uznesení
  6. Schválenie rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu 2024,2025
  7. Voľba hlavného kontrolóra
  8. Diskusia
  9. Záver

Slatvina, 11.1.2023

                                                                                                          Mgr. Lívia Staňová                                                                                                                        starostka obce