Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Slatvina.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku

Zverejnenie zámeru prenájmu kancelárskych priestorov v budove OcÚ Slatvina      Účelom zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, je ustanoviť, ktoré veci z majetku Slovenskej republiky prechádzajú do vlastníctva obcí a upraviť majetkové postavenie a hospodárenie obcí s ich majetkom.     Podľa §9a ods. 9 písm. c) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo… Čítať viac

Zverejnené 21.12.2017

Projekt pozemkových úprav Slatvina

Projekt pozemkových úprav Slatvina – Spoločné zariadenia a opatrenia Otváranie časti ponúk označených ako kritéria V súvisloti s verejným obstáravaním na predmet zakázky „Projekt pozemkových úprav Slatvina – Spoločné zariadenia a opatrenia“, vyhláseným vo Vestníku verejného obstáravania č. 148/2015 dňa 29.7.2015 pod značkou 15615 WYP (ďalej len verejné obstáravanie), si Vám dovoľujeme oznámiťm že dňa… Čítať viac

Zverejnené 27.8.2015