návrh všeobecne záväzného nariadenie Obce Slatvina č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebným odpadmi na území obce Slatvina

Zverejnené
30. septembra 2016
Kategória

Detaily

Prílohy