Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Slatvina č. 1/2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení

Zverejnené
22. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. júla 2021 − 6. augusta 2021