Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku

Upravené
21. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. decembra 2017

Zverejnenie zámeru prenájmu kancelárskych priestorov v budove OcÚ Slatvina

     Účelom zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, je ustanoviť, ktoré veci z majetku Slovenskej republiky prechádzajú do vlastníctva obcí a upraviť majetkové postavenie a hospodárenie obcí s ich majetkom.

    Podľa §9a ods. 9 písm. c) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.