VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SLATVINA č. 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Slatvina

Upravené
30. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. októbra 2020