Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Upravené
20. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. mája 2020

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb Košického samosprávneho kraja s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných prostriedkov kraja, vrátane fondov EÚ. Úlohou strategického dokumentu je zadefinovanie podmieňujúcej regulácie prípadného ďalšieho územného rozvoja Košického samosprávneho kraja z hľadiska dopravnej vybavenosti a obslužnosti.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja