Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na Il. polrok 2020

Upravené
20. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júna 2020