Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019

Upravené
21. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. júna 2019