Preskočiť na obsah

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Upravené
20. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. augusta 2020

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa Štatistický úrad SR, IČO 00166197, Miletičova 3, 824 67 Bratislava (ďalej len „úrad“)

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: tel.: 0918 936 010 resp. 02/50 236 403, e.mail : zodpovednaosoba@statistics.sk

3. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov v informačnom systéme na evidenciu požiadaviek (IS APV) je vykonanie prieskumu spokojnosti pre zabezpečenie hospodárnosti a zvyšovania kvality získavania údajov a informácií pre štatistické účely a pri poskytovaní služieb Štatistického úradu SR.

4. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci v súbehu s § 8 a § 12 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

5. Spracúvajú sa kontaktné údaje všetkých žiadateľov o poskytnutie štatistických informácií (meno, priezvisko, telefónne číslo, poštová adresa, e-mailová adresa).

6. Príjemcom osobných údajov nie je nikto – Vaše osobné údaje nebudú nikomu postupované a nebudú prenášané do tretích krajín.

7. Osobné údaje sa budú uchovávať 2 mesiace od vykonania prieskumu spokojnosti a následne budú vymazané oprávnenou osobou.

8. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od úradu ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, máte právo na ich opravu, právo namietať proti ich spracúvaniu a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

www.scitanie.sk