Preskočiť na obsah

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026

Zverejnené 2.3.2022.

Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a
vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice predložil na Okresný úrad Košice,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
(ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 5 ods. 1 zákona #. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 23.02.2022
oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026“,
ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame (formou zverejnenia).

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026“
je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2026

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

RNDr. Darina Barabsová
vedúca oddelenia

Rozdeľovník: obce a mestá Košického kraja