Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OcZ obce Slatvina

Zverejnené 1.10.2021.

Pozvánka

v zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 ďalej § 30f zákona číslo 369/1990 o Obecnom zriadení v znení    neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 30 zákona 73/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

zvoláva

            zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slatvina, ktoré sa uskutoční dňa

11.10.2021 o 17.00 hod.

                                                                   

Z dôvodu platnosti krízovej situácie sa rokovanie obecného zastupiteľstva uskutoční prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.

ON-LINE zasadnutie OcZ bude dostupné na adrese: 

http://bbb.weba.sk/b/vla-jz1-cqz-ixn

Program zasadnutia

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Kontrola plnenia uznesení

3.   Schválenie záverečného účtu

4.   Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

5.   Prebiehajúce projekty

6.   Digitalizácia odpadového hospodárstva

7.   Správa hlavného kontrolóra obce o vykonávaných kontrolách

8.   Školstvo

9.   Schválenie VzN č. 1/2021 o uložení výšky príspevku na činnosť školy a škol. zariadení

10. Schválenie Zmluvy o spolufinancovaní CVČ

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Ukončenie zasadnutia

Slatvina, 26.08.2021

                                                                                                          Mgr. Vladislav Vrábeľ                                                                                                                  starosta obce

Podmienky pripojenia a postup:

  • aktuálna verzia prehliadača Google Chrome, funkčné reproduktory a mikrofón, 
  • po kliknutí na vyššie uvedený odkaz a zobrazenie stránky do poľa zadajte svoje meno a priezvisko a kliknite na Pripojiť sa, 
  • prebehne test zvukových zariadení, kde zvolíte ikonu mikrofónu, 
  • technické problémy riešte so starostom na tel. čísle +421 948 457 805 
  • pre účasť verejnosti platia rovnaké podmienky a postupy.