Preskočiť na obsah

Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 – oznámenie

Zverejnené 8.2.2022.

Posudzovaný strategický dokument „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“ (ďalej aj ako len „Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027“) je pripravovaný pre oblasť vodného hospodárstva, má významný vplyv na životné prostredie a vytvára rámec na schválenie činností uvedených v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. Strategický dokument spĺňa kritéria pre posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z.
Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 patrí ku koncepčným dokumentom obsahujúcim návrh investičného plánu, vrátane odhadu investícií potrebných na obnovenie existujúcej infraštruktúry – verejných vodovodov a verejných kanalizácií. V súčasnosti je platný pre obdobie 2016 -2021.
Vypracovanie, vyhodnocovanie, aktualizovanie plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie Košického kraja zabezpečuje okresný úrad v sídle kraja v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2000 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VV a VK“).