Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti Lukáš Čečunda

Zverejnené 2.9.2021.

Oznámenie o uložení písomností

Obec Slatvina  v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) – doručenie verejnou vyhláškou

oznamuje, že

meno a priezvisko:        Lukáš Čečunda

adresa trvalého pobytu:         Slatvina, s.č. —

má na Obecnom úrade obce Slatvina  oznámenie o uložení ako zásielky  do vlastných rúk, ktorá bola doručená na adresu OcÚ Slatvina , 05361 Slatvina, dňa 02.09.2021.

Odosielateľ tejto zásielky je Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, 811 07 Bratislava.

Oznámenie bude vyvesené na Úradnej tabuli Obce Slatvina od 02.09.2021 do 21.9.2021, a na E-úradnej tabuli Obce Slatvina.

Oznámenie o uložení zásielky si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade obce Slatvina, Slatvina 63, Slatvina v úradných hodinách a samotnú zásielku priamo na pošte v Spišských Vlachoch.

Toto oznámenie bude vyvesené na Úradnej tabuli Obce Slatvina.

Slatvina, 02.09.2021

Za správnosť: Bc. Nadežda Kráľová, v.r.